İş Başvurusu Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

AGITO Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “AGITO” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“6698 sayılı Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’a ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir: 

Bu kapsamda iş başvurusunda bulunmanız suretiyle temin edilen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Eğitim Bilgisi” kategorilerine giren kişisel verileriniz, AGITO bünyesinde bulunan insan kaynakları platformumuz (Peoplebox) sistemi üzerine başvurunuzun değerlendirilmesi ve uygun adayın belirlenmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c maddesindeki “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi ve iş imkânı oluşturmak ile insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

AGITO, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler uyarınca işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken iş ortaklarıyla, (iş ortaklarımızın detaylı listesine buradan ulaşabilirsiniz.), tedarikçileriyle ve kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişiler ile 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşacaktır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

AGITO, kişisel verilerinizi, websitemiz “http://www.agito.com.tr” üzerinden özgeçmiş göndermeniz yoluyla, insan kaynakları platformları kanallarıyla (yöntemleriyle), e-posta, telefon ve video konferans kanalarıyla iş başvurularının alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla elektronik ortamlardan toplamaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak AGITO’ya başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlgili kişi olarak AGITO’ya başvurarak; 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak AGITO’ya iletmeniz durumunda AGITO talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AGITO Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “http://www.agito.com.tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.